Самоосигуряващо се лице, ЕТ или ЕООД? Кое да избера?

Самоосигуряващо се лице, ЕТ или ЕООД? Кое да избера?

21

Nov

Самоосигуряващо се лице, ЕТ или ЕООД? Кое да избера?

Nov 21, 2021 Право

Най-вероятно всеки човек, стартиращ собствен бизнес, си задава въпроса как е най-изгодно да осъществява своята дейност. Отговорът на този въпрос зависи най-вече от дейността, която ще бъде извършвана. В настоящата статия ще разгледаме едни от най-често срещаните начини за осъществяване на търговска дейност.

Самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващи се са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия. Такива са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

1.      осъществяват за своя сметка професионална дейност;

2.      не са регистрирани като еднолични търговци;

3.      се самоосигуряват.

Самоосигуряващите се лица подлежат на регистрация в Регистър Булстат към Агенция по вписванията. Същественото при тях е, че за извършваната от тях дейност сами заплащат осигурителните си вноски. При стартиране на дейност първоначално сами определят дохода, върху който ще изчисляват и внасят осигурителните си вноски, като за 2021 г. той не може да бъде по-нисък от 650 лева и по-висок от 3000 лева. След приключването на календарната година самоосигуряващите се лица определят и внасят окончателния размер на осигурителните си вноски върху реално получения доход, което извършват чрез представянето на справка към годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица, която трябва да подадат в срок до 30 април.

Друг съществен белег на самоосигуряващите се лица е наличието на нормативно признати разходи, които се вземат предвид при изчисляването на дължимите осигурителни вноски. Това се извършва като от реално получените доходи през съответния месец или календарната година се приспадат нормативно признатите разходи, които са различен процент при различните дейности и не е необходимо да бъдат доказвани чрез разходооправдателни документи, дори не е необходимо да бъдат извършени, като осигурителните вноски се изчисляват върху остатъка.

Плюсовете да се регистрирате като самоосигуряващо се лице са: по-опростения начин за регистрация, осъществяване на дейност и дерегистрация и нормативно признатите разходи, което е предимство, когато извършваната дейност не е съпроводена със значителни разходи или не разполагате с разходооправдателни документи.

Едноличен търговец (ЕТ)

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко лице, което извършва търговска дейност и е с местожителство на територията на страната.

Едноличният търговец се регистрира в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Регистрацията му е малко по-сложна в сравнение със самоосигуряващото се лице. Едноличният търговец също сам заплаща осигурителните си вноски, които изчислява върху печалбата си, приспадайки от получените приходи направените разходи. Разликата със самоосигуряващото се лице е липсата на нормативно признати разходи. Едноличният търговец също може първоначално сам да определи дохода, върху който ще изчислява осигурителните си вноски, който за 2021 г. отново не може да бъде по-нисък от 650 лева и по-висок от 3000 лева. След приключване на календарната година, ако печалбата е по-висока от определения осигурителен доход, едноличният търговец трябва да извърши годишно изравняване и да довнесе дължимите осигурителни вноски върху реалната печалба чрез подаването на годишна данъчна декларация в срок от 1 март до 30 юни на годината, следващата годината на получаване на дохода.

В отношенията с други лица, едноличният търговец отговаря с цялото имущество на лицето, което го е учредило, което обстоятелство е едно от неговите негативни страни.

Плюсовете да се регистрирате като едноличния търговец са: по-простия начин за регистриране и дерегистриране в сравнение с ЕООД, липсата на необходимост от счетоводител, поради обстоятелството, че не се подават финансови отчети, както и внасянето на осигурителни вноски и данъци върху реално реализираната печалба, което е плюс, когато извършваната дейност е свързана със значителни разходи, за които разполагате с разходооправдателни документи.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Едноличното дружество с ограничена отговорност се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска. ЕООД представлява отделно лице, което притежава отделно имущество и отговаря самостоятелно за задълженията си, отделно от лицето, което е негов собственик и го е учредило.

За учредяването на ЕООД е необходимо да се извърши малко по-усложнена процедура, в сравнение с процедурите при самоосигуряващите се лица и едноличните търговци, която включва вземане на решение от едноличния собственик за учредяване на дружеството, внасяне на определения капитал, който не може да бъде по-малък от 2 лева в набирателна сметка, открита на името на дружеството, определяне на основните обстоятелства, сред които наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, избор на управител, приемане на учредителен акт и вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Едноличният собственик на ЕООД е необходимо отново да внася сам осигурителните си вноски, като при него съществената разлика е, че не се извършва годишно изравняване на базата на реално реализираната печалба. В случай че избрания управител, е различно лице от собственика, е необходимо да се правят осигурителни вноски и за него.

Негативните страни при осъществяването на търговска дейност като ЕООД са: по-сложния начин за регистриране и заличаване, както и необходимостта от счетоводител, който да изготвя и подава годишните отчети.

Основният плюс е отделното имущество на ЕООД-то от имуществото на неговия едноличен собственик, както и ограничената отговорност на собственика за задълженията на дружеството. Друг плюс е липсата на годишно изравняване на внесените и дължими осигурителни вноски.


Настоящата статия е с информативна цел и не представлява правна консултация. Във всички случаи Ви съветваме да се консултирате със специалист, който след като се запознае с планираната от Вас дейност, да Ви посъветва за най-правилното поведение и налични варианти. 

Съгласие за обработка на лични данни

При обработка на Вашите лични данни I-Lex Services спазва приложимото законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защитата на личните данни.

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Функционални бисквитки (строго необходими за нормалното функциониране на този сайт)

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от сайта няма да работят. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Бисквитки за уеб статистика и аналзи

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

За повече информация, моля запознайте с нашата Политика за използване на бисквитките.

Политика за използване на бисквитки