Информация, предоставяна от търговеца на потребителя

Информация, предоставяна от търговеца на потребителя

05

Dec

Информация, предоставяна от търговеца на потребителя

Dec 05, 2022 Право

Съгласно Закона за защита на потребителите търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация:

 1. Основните характеристики на стоките или услугите съобразно използваното средство за комуникация и естеството на стоките или услугите, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка;
 2. Името/наименованието на търговеца, седалището и адреса на управление, неговия телефонен номер, както и електронния адрес и интернет страницата, ако има такива;
 3. До входа на търговския си обект търговецът е длъжен да постави информация за наименованието и адреса си на управление, името и фамилията на лицето, отговорно за обекта, работното време на обекта, като когато е затворен, това обстоятелство задължително се обявява;
 4. Крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси или начина на нейното изчисляване – когато е възможно в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя. Продажната цена на стоката се поставя в непосредствена близост до нея на видно място. Когато стоката се предлага чрез каталог, цената се посочва до снимката или описанието ѝ. При предлагането на услуги, търговецът е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект. В случаите, когато поставянето на ценоразпис е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е допустимо изготвянето на ценоразпис във вид на брошура, която се предоставя на всеки потребител преди извършването на услугата и при заплащането и;
 5. Когато е приложимо, се посочват условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугата, и предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби;
 6. Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките и когато е приложимо, за наличието на извънгаранционно обслужване и на търговските гаранции, ако такива са предоставени, и условията по тях;
 7. Срока на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване;
 8. Когато е приложимо, се посочва функционалността на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и на цифровите услуги, включително приложимите мерки за техническа защита;
 9. Когато е приложимо, се посочва всяка съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и на цифровите услуги с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;
 10. Наличност на стоката или услугата;
 11. Опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата;
 12. Когато е приложимо, срока на годност на стоката.

Посочената предварителна информация се предоставя на потребителя в писмена форма на български език или по друг начин, който да позволява възприемането ѝ. Тъй като при възникването на спор между потребителя и търговеца, както и при проверка от Комисията за защита на потребителите, търговецът носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си, важно е изпълнението на това задължение да позволява същото да бъде възпроизведено на хартиен или електронен носител, за да служи като доказателство. При предоставянето на услуги, за които се сключва писмен договор, е препоръчително в самия договор да фигурира клауза, че на потребителя е предоставена и същият декларира, че е запознат с предварителната информация преди да бъде обвързан от договора. Когато търговецът продава стоки чрез онлайн магазин е важно при описанието на продуктите и/или в общите условия да се съдържа изброената по-горе информация.

Търговецът е длъжен да етикетира стоките, които предлага. Етикетът е на български език или и на български език и задължително съдържа информация за:

 • производителя и вносителя, ако стоката е от внос;
 • вида на стоката;
 • съществени характеристики на стоката;
 • срока на годност и условията на съхраняването;
 • ако е необходимо, указания за употреба, съдържащи информация за правилното и безопасното използване и инсталиране, свързване, поддръжка или съхраняване на стоките. При необходимост указанията за употреба съдържат списък със съставните части и детайли на стоката.

Когато стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя в писмена форма изискуемата информация по друг подходящ начин или чрез предоставяне на съответните документи.

От изложеното е видно, че търговецът има множество задължения преди същинското сключване на договор или обвързване на потребителя по друг начин, част от които са описаните по-горе. В тази връзка, е препоръчително да се потърси съдействието на специалисти в обсластта. От I-Lex Services можем да Ви съдействаме както с коректното предоставяне на потребителите на предварителната информация, така и с всеки друг проблем или казус, възникнал при стартирането или при осъществяването на Вашата дейност.

Съгласие за обработка на лични данни

При обработка на Вашите лични данни I-Lex Services спазва приложимото законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защитата на личните данни.

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Функционални бисквитки (строго необходими за нормалното функциониране на този сайт)

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от сайта няма да работят. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Бисквитки за уеб статистика и аналзи

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

За повече информация, моля запознайте с нашата Политика за използване на бисквитките.

Политика за използване на бисквитки